Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonRSS
Venus z Urbino - Tycjan

Pornografia (definicje)

0 komentarzy / Gregor Samsa

25 lipca 2017

Defi­ni­cje por­no­gra­fii zaczerp­nięte z róż­nych źródeł z dzie­dziny prawa, psy­cho­lo­gii, socjo­lo­gii, sek­su­olo­gii i innych.

“Por­no­gra­fia. Histo­ria, zna­cze­nie, gatunki”. Lech Nija­kow­ski, ISKRY 2010

Tre­ści por­no­gra­ficzne to takie, które mają wzbu­dzać pożą­da­nie sek­su­alne i wspo­ma­gać masturbację.

Oxford Dic­tio­na­ries

Dru­ko­wany lub wizu­alny mate­riał zawie­ra­jący wyraźny opis lub przed­sta­wie­nie narzą­dów płcio­wych bądź aktyw­no­ści sek­su­al­nej, mający na celu wzbu­dzić pod­nie­ce­nie seksualne.

Tagi: ,