Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonRSS
O pornografii w BBC

Co tak naprawdę wiemy o pornografii? Naukowcy próbują wyjaśniać.

22 października 2017 / 1 komentarz / Gregor Samsa

Pro­gram Ana­ly­sis, od ponad 40 lat komen­tuje pro­blemy poli­tyki spo­łecz­nej Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale nie tylko. W tym roku wyemi­to­wano audy­cję o inte­re­su­ją­cej nas tema­tyce. Tytuł brzmiał: Por­no­gra­phy: What Do We Know? Gośćmi pro­gramu byli pro­mi­nentni znawcy zagad­nie­nia wpływu por­no­gra­fii na spo­łe­czeń­stwa. O kilku …

Pornografia w South Park

Seksualna makabra w miasteczku South Park — pouczające morderstwo z lubieżności

18 października 2017 / 0 komentarzy / Gregor Samsa

Mia­steczko South Park tym razem wstało sek­su­al­nie pobu­dzone. Nic w tym dziw­nego — wsta­wało w takim sta­nie nie­jed­no­krot­nie. Od sie­dem­na­stu lat dobitny socjo­lo­giczny zmysł Treya Par­kera i Matta Stone’a (twórcy serialu) komen­tuje absurdy życia spo­łecz­nego w USA. Jak nie­trudno się domy­ślić, Stany …

Cabaret Desire - Erika Lust

Cabaret Desire — Erika Lust i feministyczna fala porno-edukacji

25 września 2017 / 2 komentarzy / Gregor Samsa

Erika Lust, lau­re­atka Femi­nist Porn Award 2012 (cał­kiem inny bie­gun niż Adult Video News, o któ­rym pisa­łem wcze­śniej), wpro­wa­dza kul­tu­ralne porno do codzien­no­ści. Sku­tecz­nie i pro­fe­sjo­nal­nie posze­rza swoje małe impe­rium i buduje grunt pod nowe inwe­sty­cje. Nie wydała żadnego mani­fe­stu arty­stycz­nego, ale …

Blachman show

Blachman Show — kobiece ciała spragnione męskiego języka

14 września 2017 / 2 komentarzy / Gregor Samsa

Piękna kostka”

Kon­tro­wer­sje wokół nie­dawno zakoń­czo­nego duń­skiego pro­gramu tele­wi­zyj­nego obie­gły kawał sieci. Nad­rzędny cel został speł­niony. Mie­sięczna (bo tyle trwała emi­sja pro­gramu) kam­pa­nia mar­ke­tin­gowa duń­skiej publicz­nej sta­cji DR2, odważna i sygno­wana zna­nym nazwi­skiem wie­lo­krot­nie nagra­dza­nego jaz­zo­wego per­ku­si­sty i jurora duń­skiego …

Thicke - Blurred Lines

Thicke — Blurred Lines (wersja nieocenzurowana). Fajne cycki, ale po co?

12 września 2017 / 1 komentarz / Gregor Samsa

W jed­nym z wywiadó#Thickew dostęp­nych na YouTu­bie Robin Thicke, znany jako… Thicke, przy­znaje z weso­ło­ścią, że video miało być śmieszne, miało być jak u Benny Hilla. Co się takiego stało, że jed­nak posta­wiono na trzy pary gołych cyc­ków? Pro­du­cent zade­cy­do­wał, że może …

Konkurs piękności dla dzieci

Siedmioletnia bogini seksu — dzieci w konkursach piękności

10 września 2017 / 0 komentarzy / Gregor Samsa

Masz córkę? W hiper­mar­ke­tach możesz kupić jej zestaw “mała kucharka” — w pełni wypo­sa­żoną zmi­nia­tu­ry­zo­waną kuch­nię z asor­ty­men­tem sztućcowo-talerzowym, która jak traf­nie pisze u sie­bie Ikea “Zachęca do odgry­wa­nia sce­nek roz­wi­ja­jąc u dzieci umie­jęt­no­ści spo­łeczne poprzez naśla­do­wa­nie doro­słych i wymy­śla­nie swo­ich wła­snych ról” — czyli tresuje. Moglibyśmy …

Porn Studies

Porn Studies — pierwsze w historii czasopismo naukowe o porno. Pieprzcie się, a my wyciągniemy wnioski.

22 sierpnia 2017 / 0 komentarzy / Gregor Samsa

Świat nauki docze­kał się cza­so­pi­sma, któ­rego tema­tyka będzie orbi­to­wać wyłącz­nie wokół por­no­gra­fii. Gdyby inkwi­zy­cja posia­dała jesz­cze swoje filie w Euro­pie, zapewne mogli­by­śmy odtwo­rzyć na YouTu­bie film w HD obra­zu­jący Feaonę Attwood i Cla­risę Smith (redak­torki perio­dyku) skwier­czące na jakimś desi­gner­skim sto­sie. Nade­szły …

Michał Sosna Dark Romantic

Pornografia w centrum kultury — fotografie Michała Sosny (Dark Romantic. Love)

17 sierpnia 2017 / 1 komentarz / Gregor Samsa

Michał Sosna, ze swoim kom­ple­tem zdjęć zaty­tu­ło­wa­nym “Dark Roman­tic. Love”, wysta­wił się już jakiś czas temu (kwiecień/maj 2013) . Wystawę foto­gra­fii można było obej­rzeć w Cen­trum Kul­tury ZAMEK w Pozna­niu. Byłem, widzia­łem i piszę dopiero teraz, gdyż można by powie­dzieć, że dopiero …

AVN award

Oscary za duże cycki i potężny wzwód

5 lipca 2017 / 1 komentarz / Gregor Samsa

Wie­cie co to gala roz­da­nia Osca­rów, Zło­tych Malin, Niedź­wie­dzi, Palm, Lwów, Glo­bów. Jest nawet Złoty Żuk. Wie­cie, że MTV także przy­znaje nagrody za milowe kroki popeł­nione przez “geniu­szy” popkul­tury. Nagrody przy­zna­wane są zazwy­czaj w jak naj­więk­szej moż­li­wej kon­ste­la­cji kate­go­rii. Doce­niani są …

pussy

Porno-głębia teledysków.

30 maja 2017 / 0 komentarzy / Gregor Samsa

90 pro­cent mło­dych ludzi poszu­kuje w Inter­ne­cie „bie­żą­cych wia­do­mo­ści na temat idoli muzycz­nych, nowych prze­bo­jów, nagrań, fil­mów, życia gwiazd show-biznesu”.…

Zabawa w stylu retro

BlueMonday.xxx

30 maja 2017 / 0 komentarzy / Gregor Samsa

Warto, sym­bo­licz­nie, sko­rzy­stać z trwa­nia dnia zwa­nego Blue Mon­day jawią­cego się jako zew rece­sji egzy­sten­cjal­nej u początku nowego kalen­da­rzo­wego cyklu; po to aby roz­po­cząć two­rze­nie dywa­ga­cji tro­chę o kul­tu­ro­wym regre­sie, tro­chę o jaw­nym spły­wa­niu do stanu por­no­kul­tury – do stanu normalności?…